Általános szerződési feltételek

Eladási és szállítási feltételek

Kiállítás időpontja: 2013.04.01.

 

1. Általános rendelkezések

1.1 Az alábbi feltételek valamennyi, ügyfeleinkkel (a továbbiakban a megrendelővel) létesített üzleti kapcsolatainkra vonatkoznak. Az ÁSZF kizárólag abban az esetben érvényes, ha a megrendelő vállalkozó (BGB 14. §), közjogi jogi személy vagy közjogi különleges alap. 

1.2 Az ÁSZF különösen olyan szerződések esetében érvényes, amelyek ingóságok (a továbbiakban az áru) eladásáról és/vagy szállításáról szólnak, függetlenül attól, hogy az árut az eladó maga állítja-e elő vagy beszállítóktól vásárolja-e (BGB 433., 651. §§). Az ÁSZF mindenkori hatályos formájában keretszerződésnek minősül egyazon megrendelővel a jövőben ingóságok eladásáról és/vagy szállításáról szóló szerződések esetében anélkül, hogy az eladó minden egyes esetben arra külön utalást tenne.

1.3 Az ÁSZF rendelkezései kizárólagosak. A megrendelő jelen ÁSZF-től eltérő, annak ellentmondó vagy azt kiegészítő általános szerződési feltételei csak abban az esetben és olyan mértékben képezhetik a szerződés részét, ha annak érvényességét eladó írásban kifejezetten elfogadta. A beleegyezési kötelezettség minden esetben érvényes, például akkor is, ha a megrendelő ÁSZF-jének ismeretében a szállítást fenntartás nélkül elvégezzük.

1.4 Egyedi esetben meghozott, a megrendelővel kötött egyedi megállapodásokat (beleértve a részmegállapodásokat, kiegészítéseket és módosításokat is) minden esetben előnyben kell részesíteni az ÁSZF-fel szemben. Az ilyen megállapodások tartalmát illetően az írásos szerződés, illetve az eladó írásos jóváhagyása az irányadó. 

1.5 A jogilag kötelező érvényű nyilatkozatok és bejelentések, amelyeket megrendelőnek a szerződés megkötése után kell az eladónál megtennie (pl. határidő kiszabása, hiba bejelentése, elállás, illetve csökkentés bejelentése), kizárólag írásban érvényesíthetők. 

1.6 A törvényi előírások érvényességére vonatkozó utalások mindössze egyértelműsítési célokat szolgálnak. Ilyen jellegű egyértelműsítés hiányában a törvényi előírások tekintendők érvényesnek, amennyiben azokat az ÁSZF közvetlenül nem módosítja, illetve kifejezetten ki nem zárja.

1.7 Amennyiben az egyes rendelkezések nem hatályosak, az a többi rendelkezés hatályát nem érinti. A hatályon kívüli rendelkezések helyett az a rendelkezés tekintendő elfogadottnak, amely a megcélzott gazdasági eredményt a lehető legnagyobb mértékben biztosítja.

 

2. Szerződéskötés

2.1 Ajánlataink semmilyen formában sem jelentenek kötelezettséget. Ez abban az esetben is érvényes, ha a megrendelő számára olyan katalógusokat, műszaki dokumentációt (pl. rajzokat, tervrajzokat, számításokat, kalkulációkat, DIN szabványokra való hivatkozásokat), egyéb termékleírásokat vagy iratokat – akár elektronikus formában – adunk át, amelyekkel kapcsolatban tulajdonjogokat és szerzői jogokat tartunk fenn.

2.2 Az áru kivitelét illetően a katalógusban és árajánlatban szereplő ábrák nem kötelező érvényűek, az eladó fenntartja a szerkezet, a méretek és a súly változtatásának jogát. 

2.3 Az áru megrendelése a vevő által kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősül. Amennyiben a megrendelés ettől eltérően nem rendelkezik, jogunkban áll ezt a szerződéses ajánlatot a beérkezését követő 14 napon belül elfogadni.

2.4 Az ajánlat elfogadása történhet írásban (pl. a megbízás visszaigazolásával) vagy az áru a megrendelőnek való kiszállításával is. A telefonon vagy szóban kötött kiegészítő megállapodásokat vagy módosításokat írásban is meg kell erősíteni. 

2.5 A nem az eladótól, hanem ügynököktől vagy képviselőktől származó visszaigazolások vállalatunkra nézve nem kötelező érvényűek.

 

3. Szállítás

3.1 A szállítás raktárról történik, amely egyben a teljesítés helyének is minősül. A megrendelő kérésére és költségére az árut eltérő rendeltetési helyre is (távértékesítés) elküldjük. Eltérő megállapodás hiányban az eladó fenntartja a jogot, hogy a szállítási módot (különös tekintettel a szállítmányozóra, a csomagküldés útvonalára és a csomagolásra) saját maga válassza ki. 

3.2 Az áru véletlen eltűnésének és az áru minőségében véletlenül bekövetkezett romlás kockázata legkésőbb a csomag átvételével a megrendelőt terheli. Távértékesítés esetén azonban az áru véletlen eltűnésének és az áru minőségében véletlenül bekövetkezett romlás, valamint a szállítási késedelem kockázata már az áru a szállítmányozónak, a fuvarozónak, illetve a szállítást kivitelezőnek való kiszállításával átszáll. Amennyiben az elvitel időpontjáról megállapodás született, az irányadó a kockázat átszállása szempontjából. Az előre megállapodott elvitelre a szerződésjog törvényi előírásai vonatkoznak. Elvitellel vagy átvétellel egyenértékűnek minősül, ha a megrendelő késlekedik az átvétellel.

3.3 A küldeményt kizárólag a megrendelő kifejezett kérésére és a megrendelő költségére biztosítjuk lopáskár, töréskár, szállítási sérülések, tűz- és vízkár, illetve egyéb biztosítható kockázatok ellen.

3.4 A megrendelő köteles az áru esetleges szállítási sérüléseiről átvételkor a fuvarozótól haladéktalanul a fuvarlevélen visszaigazolást kérni. A szállítás során esetlegesen bekövetkezett sérülések miatti kártérítési igényt nem az eladóhoz kell intézni, hanem haladéktalanul a fuvarozónál érvényesíteni; a kártérítési igénynek legkésőbb a leszállítást követő 6. napon be kell érkeznie.

3.5 A szállítás során megsérült áru cseréje az eladó részéről kizárólag térítés ellenében lehetséges.

3.6 Amennyiben a megrendelő késlekedik az átvétellel, az együttműködést illető mulasztást követ el, illetve amennyiben a szállítás a megrendelőhöz köthető okok miatt késlekedik, az eladó fenntartja a jogot, hogy kártérítést követeljen a késedelemből eredő károkért az esetleges a többletköltségeket (pl. tárolási költségeket) is beleértve.

 

4. Szállítási határidő, késedelmes szállítás

4.1 Az eladó által a szállításra és a teljesítésre kilátásba helyezett határidők és időpontok megközelítőlegesen értendők, kivéve, ha kifejezetten szigorú határidőt vagy egy meghatározott időpontot fogadott el vagy abban megállapodott. 

4.2 Amennyiben az eladó a kötelező szállítási határidőket az eladón kívül álló okokból nem tudja betartani (teljesítés hiánya), arról a megrendelőt haladéktalanul értesíti, és ezzel egyidejűleg egy új szállítási határidőt is közöl vele. Amennyiben a teljesítés az újonnan kitűzött határidőn belül sem lehetséges, az eladó fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől részben vagy teljesen elálljon; a megrendelő által ezt megelőzően eszközölt ellenszolgáltatást az eladó haladéktalanul megtéríti. A teljesítés hiányának minősül ebben az értelemben különösen azon eset, ha a beszállítóink által történő szállítás határidőn túl történik, amennyiben ezzel összhangban lévő fedezeti ügyletet zártunk le. Az eladó a törvényben előírt elállási és felmondási jogát, valamint a teljesítési kötelesség kizárása esetén a szerződés teljesítésére (pl. ha a teljesítés és/vagy utólagos teljesítés lehetetlen vagy ésszerűtlen) vonatkozó törvényi előírásokat nem érinti. Nem érinti továbbá a megrendelő jelen ÁSZF 6. pontja szerinti elállási és felmondási jogait sem. 

4.3 Az eladó nem vállal felelősséget a szállítás teljesíthetetlenségéért, illetve a szállítási késedelmekért, amennyiben azok vis major vagy olyan egyéb, a szerződés megkötésekor előre nem látható eseményekre vezethetők vissza, amelyeket nem az eladó okoz (pl. bármilyen típusú üzemzavar, az anyag- illetve energia-beszerzésben jelentkező problémák, késedelmes szállítás, sztrájk, jogszerű kizárás, munkaerő, energia- vagy nyersanyaghiány, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésekor jelentkező nehézségek, hatósági intézkedések, illetve az elmaradt, nem megfelelő vagy nem időben való szállítás a beszállító által). Amennyiben ilyen események nagy mértékben megnehezítik vagy meghiúsítják a szállítást, valamint a teljesítést, és az akadályoztatottság nem átmeneti, az eladónak jogában áll a szerződéstől elállni. Átmeneti akadályoztatottság esetén a szállítási, illetve teljesítési határidők az akadályoztatottság időtartamával és egy megfelelő átfutási idővel meghosszabbodnak vagy kitolódnak. Amennyiben a megrendelőtől a késedelem miatt nem várható el a szállítás, illetve a teljesítés átvétele, az eladónak haladéktalanul megküldött írásos nyilatkozattal elállhat a szerződéstől.

4.4 Az eladó fenntartja a megfelelő időben történő és helyes szállítás jogát. 

4.5 Amennyiben a szerződésben szállítás volt kikötve, a szállítási határidők és időpontok a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a szállítással megbízott harmadik személyeknek való átadás időpontjára vonatkoznak. 

4.6 Az időtartamot a megbízás visszaigazolásának elküldésétől kezdve kell számítani, azonban nem a szerződés részleteinek teljes tisztázása, a megrendelő által beszerzendő iratok, engedélyek, jóváhagyások bemutatása, valamint a megállapodott előleg beérkezése vagy az akkreditív megnyitása előtt. 

4.7 Részszállítás kizárólag abban az esetben megengedett, ha  - a megrendelő számára való részszállítás a szerződés értelmében alkalmazható, ha  - a megrendelt áru fennmaradó részének szállítása biztosított, és - a megrendelőnek nem keletkezik nagyobb többletköltsége vagy egyéb járulékos költsége (kivéve, ha az eladó ezeket a költségeket átvállalja).

4.8 A szállítási késedelem nem valósul meg részünkről abban az esetben, ha a megrendelő az eladó felé késedelmesen teljesít.

4.9 Amennyiben az eladó a szállítással vagy teljesítéssel késedelembe esik, vagy amennyiben a szállítás, illetve teljesítés bármely okból lehetetlenné válik, az eladó kártérítésre vonatkozó felelősségvállalását jelen ÁSZF 7. pontja szabályozza. 

4.10 Amennyiben az áru feladása a megrendelő kívánságára késik, a tárolás miatt felmerülő költségeket, az áru feladásra való elkészülésének közlését követő hónaptól számítva, az eladó saját helyiségeiben vagy az eladó beszállítói helyiségeiben történő tárolás esetén, legalább a kiszámlázott összeg 0,5%-ának értékében a megrendelőnek kiszámlázza. Ezenkívül az eladó fenntartja a jogot, hogy egy megfelelő határidő kitűzését, illetve annak be nem tartását követően a szállítási tételről egyéb módon rendelkezzen, és a megrendelő számára az árut egy megfelelően meghosszabbított határidőben szállítsa ki.

 

5. Jótállás/Kellékszavatosság

5.1 Kellékhiány, illetve jogi hiányosságok esetén (beleértve a hibás és nem teljes szállítást, továbbá a nem szakszerű összeszerelést és a hiányos szerelési útmutatót is) ellenkező rendelkezések hiányában a vevőt megillető jogokat illetően a törvényi előírások az irányadók. Ez nem érinti a különleges törvényi előírásokat az árunak a fogyasztó számára történő végső átadását illetően (beszállítói visszkereset a BGB 478., 479. §§-ai szerint).

5.2 A kellékszavatosság alapját első sorban az áru tulajdonságaira vonatkozóan kötött megállapodás képezi. Az áru tulajdonságairól szóló megállapodást illetően a jelen ÁSZF-ben foglalt tulajdonságokkal összhangban az ún. termékleírások (gyártói is) az irányadók, amelyeket az eladó a vevő számára a vétel előtt rendelkezésre bocsát.

5.3 Amennyiben az áru tulajdonságaira vonatkozóan nem jött létre megállapodás, a törvényi szabályozások alapján kell megítélni, hogy a hiba fennáll-e vagy sem (BGB 434 § 1. bekezdés 2. és 3. mondat). A gyártó vagy harmadik fél nyilvánosan tett nyilatkozataiért (pl. reklámszövegek) az eladó nem vállal felelősséget.

5.4 A vevő abban az esetben érvényesítheti hiba miatti követeléseit, ha a törvényben előírt vizsgálati kötelezettségeit és kifogásolási kötelességét (a HGB 377., 381. §§ -ai szerint) teljesítette. Amennyiben a vizsgálat során vagy később hiba jelentkezik, arról az eladót írásban haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítés azonnali értesítésnek minősül, ha az két héten belül történt. A határidő betartásához elegendő az értesítést időben elküldeni. A vizsgálati kötelezettségtől és a kifogásolási kötelességtől függetlenül a vevő köteles a nyilvánvaló hibákról (beleértve a helytelen vagy hiányos szállítást is) a szállítást követő két héten belül írásban bejelentést tenni, a határidő betartásához elegendő a bejelentést az esedékes határidő előtt elküldeni. Amennyiben a vevő elmulasztja a megfelelő kivizsgálást és/vagy a hiba bejelentését, az eladó a be nem jelentett hibákért nem vállal felelősséget.

5.5 Amennyiben a szállított áru hibás, a vevő utólagos teljesítésként kérheti a hiba elhárítását (utólagos javítás), illetve hibátlan áru szállítását (szállítmány cseréje). Amennyiben a vevő nem nyilatkozik arról, hogy melyik jogával kíván élni, az eladó erre vonatkozóan ésszerű határidőt tűzhet ki számára. Amennyiben a határidő letelte előtt a vevő nem nyilatkozik választását illetően, a választás joga a határidő lejártával az eladóra száll át.

5.6 Az eladó fenntartja a jogot, hogy az általa teljesítendő utólagos teljesítést attól tegye függővé, hogy a vevő megfizette-e az esedékes vételi árat, vagy sem. A vevőnek ennek ellenére jogában áll a teljes vételár hibának megfelelő részét visszatartani.

5.7 A vevő köteles az eladó számára az általa teljesítendő utólagos teljesítéshez szükséges időt és alkalmat biztosítani, elsősorban azonban a megreklamált árucikket vizsgálat céljából az eladó rendelkezésére bocsátani. Utólagos szállítás esetén a vevő köteles a hibás ingóságot a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően visszaszolgáltatni. Az utólagos teljesítés nem foglalja magában a hibás ingóság kiszerelését, sem az újbóli beszerelést, amennyiben az eladó eredetileg nem volt beszerelésre kötelezve.

5.8 Az ellenőrzéshez és az utólagos teljesítéshez szükséges ráfordításokat, különös tekintettel a szállítási költségekre, útdíjakra, munkadíjakra és anyagköltségekre (a ki- és beszerelési költségek kivételével) az eladó vállalja át, amennyiben a hiba valóban fennáll. Amennyiben a vevő a hiba elhárítására irányuló igénye nem bizonyul jogosnak, az eladó az ebből eredő költségek megtérítésére kérheti a vevőt.

5.9 Sürgős esetekben, pl. az üzembiztonság veszélyeztetése esetén vagy aránytalanul nagy károk elhárítása érdekében a vevőnek jogában áll a hibát saját kezűleg elhárítani, és az eladótól a ténylegesen szükséges ráfordítások megtérítését kérni. Az ilyen jellegű, saját kezűleg végrehajtott hibaelhárítás esetén a vevő köteles az eladót haladéktalanul, lehetőség szerint előzetesen értesíteni. A saját kezű hibaelhárítása joga nem illeti meg a vevőt abban az esetben, ha az eladónak jogában állna a megfelelő, utólagos teljesítést a törvényi előírások szerint megtagadni.

5.10 Amennyiben az utólagos teljesítés sikertelen volt, vagy a vevő által az utólagos teljesítésre kitűzött megfelelő határidő teljesítés nélkül járt le, vagy a vonatkozó törvényi előírások értelmében nem kötelező, a vevő elállhat az adásvételi szerződéstől vagy csökkentheti a vételárat. Jelentéktelen hiba esetén az elállási jog nem érvényesíthető.

5.11 A vevő kártérítési igénye, illetve a szükségtelen ráfordítások megtérítése kizárólag a 7. pont szerint áll fenn (felelősségvállalás), és ki van zárva.

 

6. A megrendelő szerződéstől való elállási joga 

6.1 A megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben az eladó részéről, illetve a beszállító részéről a szerződés teljes teljesítése a kockázat átszállása előtt végérvényesen lehetetlennek minősül.

6.2 Amennyiben a teljesítési késedelem a szállítási feltételek 3. bekezdése értelmében adott, és a megrendelő időhaladékot ad az utólagos teljesítésre azzal a kifejezett nyilatkozattal, hogy a határidő letelte után a teljesítést nem fogadja el, a megrendelőnek az időhaladék be nem tartása esetében jogában áll a szerződéstől elállni.

6.3 Amennyiben a teljesítés a megrendelő átvételi késedelme alatt válik lehetetlenné vagy az ő hibájából következik be, a megrendelő kártérítésre van kötelezve.

 

7. Felelősségvállalás 

7.1 Amennyiben a jelen ÁSZF és az alábbi rendelkezések eltérően nem rendelkeznek, az eladó a szerződéses és a szerződésen kívüli kötelezettségek megsértése esetében a vonatkozó törvényi előírások szerint vállal felelősséget. 

7.2 Az eladó károkért – jogalaptól függetlenül – szándékosság és súlyos gondatlanság esetén vállal felelősséget. Egyszerű gondatlanság esetén kizárólag a következő esetekben vállal felelősséget:  a) az élet, a testi épség és az egészség megsértéséből eredő károkért b) a szerződés által kikötött jelentős kötelesség megszegéséből eredő károkért (olyan kötelezettség, melynek teljesítése a szerződés szabályos teljesítését első sorban lehetővé teszi, és amelynek betartásában a szerződő fél rendszeresen megbízik és megbízhat); ebben az esetben a kötelezettségvállalás az előre látható, jellemzően előforduló károkra korlátozódik.

7.3 Nem érvényesek a felelősségvállalás korlátozásai a 7.2 pont értelmében, amennyiben az eladó egy hibát rosszhiszeműen elhallgat vagy garanciát vállalt az áru minőségére. Ugyanez vonatkozik a megrendelő igényeire is a hibás termékfelelősségi törvény értelmében.

7.4 Kötelességszegés miatt, amely nem hiba formájában nyilvánul meg, a megrendelő csak abban az esetben állhat el a szerződéstől, ha a kötelességszegés az eladó miatt következik be. A megrendelő szabad felmondási joga (különösen a BGB 651. és 649. §§-ai szerint) ki van zárva. Egyebekben a törvényes előfeltételek és jogi következmények érvényesek.

7.5 Az alábbi felelősség kizáró nyilatkozatok és a felelősség korlátozásai teljes egészében érvényesek szervezeteink, jogi képviselőink, alkalmazottaink és más, a munkánkat támogató személyek esetében. 

7.6 Amennyiben az eladó műszaki tájékoztatást ad, vagy tanácsadást végez, és ezek az információk vagy a tanácsadás nem az eladóra nézve kötelező érvényű, a szerződésben foglalt teljesítési terjedelemhez tartozik, azt díjmentesen és a felelősség teljes kizárása mellett teszi.

 

8. Beszállító szerződéstől való elálláshoz fűződő joga

8.1 Elháríthatatlan és előre nem látható események esetén a 3. bekezdés értelmében, amelyek a teljesítés gazdasági jelentőségét nagy mértékben módosítják, és az eladó vállalatára jelentős hatást fejtenek ki, az eladónak jogában áll a szerződéstől elállni. A megrendelőt visszalépés esetén nem illeti meg kártérítési igény.

 

9. Árak és fizetési feltételek

9.1 Eltérő megállapodás hiányában áraink a raktárról, illetve a szállítóberendezéstől, csomagolás nélkül értendők, amely önköltségként kerül felszámításra és nem visszavonható. Az árak a törvényben mindenkor meghatározott általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Az árak euróban kerülnek felszámításra.

9.2 Eltérő megállapodás hiányában a fizetés készpénzben, levonások nélkül a szállító kifizetőjének történik. 

9.3 Távértékesítés esetén a az 3.1) értelmében a megrendelő viseli a szállítási költségeket a raktártól kezdődően, illetve a megrendelő által esetlegesen kért szállítási biztosítás költségeit is. Az esetleges vámok, díjak, adók és egyéb közterhek a megrendelőt terhelik. A szállítási és minden egyéb csomagolóanyagot az eladó a csomagolóanyagokról szóló törvény értelmében nem veszi vissza, azok a raklapok kivételével a vevő tulajdonát képezik.

9.4 A visszatartási jog gyakorlása egy másik szerződéses jogviszony keretében formált igények miatt, valamint a vitatható vagy nem a törvényben előírt követelések felszámítása nem megengedett. 

9.5 Jogunkban áll a még nem teljesített szállításokat előleg megfizetését követően biztosíték ellenében kivitelezni, illetve teljesíteni, amennyiben az eladó a szerződés megkötése után olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a megrendelő hitelességét nagy mértékben ronthatják, és veszélyeztetik a nyitott követelések megrendelő általi kifizetését az adott szerződéses jogviszonyból eredően (beleértve az olyan egyszeri megbízásokat is, amelyekre ugyanez vagy hasonló keretszerződés vonatkozik).

9.6 Az esedékes számlaösszegek késedelmi kamatokkal együtt történő teljes kifizetése előtt az eladó nem köteles egyéb hatályos szerződés értelmében további kiszállítást végezni.

 

10. Tulajdonjog fenntartása

10.1 Az eladó által szállított tárgyak az eladó saját tulajdonának minősülnek addig, amíg az eladó minden érvényes követelése a megrendelővel szemben, valamint jövőbeli követelései nem teljesülnek, amennyiben azok a szállított tárgyakkal összefüggésben állnak.

10.2 A megrendelőnek jogában áll az eladó tulajdonában álló, a szállítási terjedelem részét képező tárgyakat (fenntartott áru) a rendes ügymenet során továbbértékesíteni. Azonban a viszonteladásból származó minden követelést az eladóra ruházza át, függetlenül attól, hogy a fenntartott áru megmunkálás előtt vagy után került-e viszonteladásra, illetve ingatlannal vagy ingóságokkal került-e összekapcsolásra vagy sem. Amennyiben a fenntartott áru megmunkálást követően vagy olyan, nem az eladó tulajdonát képező áruval együtt kerül továbbértékesítésre, illetve telekkel vagy ingóságokkal lesznek összekapcsolva, a megrendelő követelése felvevőjével szemben a megrendelő és az eladó által megállapodott átvételi ár a fenntartott árut illetően megfizetettnek minősül.

10.3 Jelen követelés érvényesítésére a megrendelőnek az átruházás után is joga van. Ez az eladó a követelés behajtására vonatkozó jogosultságát nem érinti, azonban az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a behajtást addig nem indítja el, amíg a megrendelő a fizetési kötelezettségeinek szabályosan eleget tesz. Amennyiben a megrendelő érvényesíti behajtási jogát, a behajtott összeg a fenntartott áruért a megrendelő és az eladó által megállapodott mértékben az eladót illeti.

10.4 A fenntartott áru feldolgozása vagy átépítése az eladó mint gyártó részéről a BGB 950. § szerint történik, az eladó részéről való kötelezettségvállalás nélkül. Amennyiben a fenntartott árut egyéb tárgyakkal együtt dolgozzák fel, az eladó is tulajdonjogot szerez az új tárgyban a megmunkálás időpontjában az eladó által meghatározott ár forgalmi értékének a többi megmunkált tárgy értékével arányos értékében. A megrendelő az új tárgyat kellő gondossággal díjmentesen őrzi meg az eladó számára.

10.5 Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy kérésre a rendelkezésére álló biztosítékokat olyan mértékben megossza, ha azok realizálható értéke a biztosítandó követeléseket több mint 20%-kal meghaladja.

10.6 Amennyiben az eladó váltót fogad el fizetőeszközként, a tulajdonjog fenntartása az eladó részéről addig áll fenn, amíg megállapítást nem nyer, hogy a váltóból nem lehet kötelezettségeket érvényesíteni velünk szemben.

 

11. Alkalmazandó jog, teljesítési hely és az illetékes bíróságok

11.1 Az eladó és a megrendelő között fennálló jogviszonyokra a Német Szövetségi Köztársaság joga az irányadó, a nemzetközi és nemzetek feletti (szerződésjogi) rendeletek, különösen az ENSZ vételi joga kizárásával. A tulajdonjog fenntartásának feltételeire és hatályára vonatkozóan a 10. pont értelmében az ingóság adott tárolási helye szerinti jog az irányadó, amennyiben ennek értelmében a jogválasztás a német jog javára nem megengedett és nem hatályos.

11.2 A szerződéses jogviszonyból adódó minden jog és kötelezettség teljesítési helye Ratingen.

11.3 Az illetékes bíróság a székhelyünk, Ratingen város bírósága, okiratokkal, csekkekkel és váltókkal kapcsolatos keresetek esetén is. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy a megrendelő székhelyén nyújtsuk be a keresetet.

Nach oben