Skip to main content
Elérhetőség 24/7
24-h szállítási egész Európában
Mintegy 200.000 példány
Kalibrálószerviz
SARATOOLS.com

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Általános tudnivalók és kötelező információk

Adatvédelem

Az adatvédelem, egyúttal vállalatunk, a SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG célja is az, hogy a személyes adatokat olyan módon kezelje, hogy az egyének személyes jogai védettek legyenek.

E célkitűzés teljesítése érdekében a személyes adatok feldolgozásáért felelős szervek kötelesek betartani az uniós jogszabályok (általános adatvédelmi rendelet (GDPR)), továbbá a nemzeti adatvédelmi törvények előírásait.

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása csak akkor megengedett, ha ezt a GDPR vagy más törvény megengedi. A GDPR lényegi alapelvei a következők:

 • A feldolgozás jogszerűsége, tisztességes eljárás, átláthatóság
 • Célhoz kötöttség
 • Adatminimalizálás
 • Az adatfeldolgozás pontossága
 • Tárolási korlátozás és törlési koncepciók
 • Integritás és bizalmasság

A személyes adatok kezelése során tanúsított felelősségteljes magatartás, továbbá az informatikai rendszerek és alkalmazások kockázattudatos használata a SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG további központi célkitűzései közé tartozik.

Az adatkezelő tájékoztatási kötelezettségei és az érintett jogai

Az adatkezelő neve és kapcsolattartási adatai

Az adatkezelő olyan természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail-címek vagy hasonló adatok) feldolgozásának céljait és eszközeit.

A jelen weboldal adatkezelője:

SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG
Harkortstraße 54
40880 Ratingen
Telefon: +49 2102 4400-0
Telefax: +49 2102 4400-24
E-mail: info@sartorius-werkzeuge.de

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatvédelmi biztosunkat a következő címen érheti el datenschutz@sartorius-werkzeuge.de .

Az adatok gyűjtésének, feldolgozásának vagy felhasználásának célja

A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG a fémfeldolgozó és feldolgozóiparban alkalmazott szerszámgépek forgácsolószerszámainak egyik vezető beszállítója.

A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása vagy felhasználása e vállalati cél vagy támogatói jellegű másodlagos célok – például ügyfeleknek nyújtott tanácsadás – érdekében történik.

Érintett személycsoportok és ezzel kapcsolatos adatok vagy adatkategóriák

Az érintett személycsoportok a következők:

 • jelenlegi munkatársak,
 • egykori munkatársak,
 • jelentkezők,
 • érdeklődők,
 • ügyfelek,
 • beszállítók,
 • szolgáltatók és
 • egyéb üzleti partnerek.

Az ezzel kapcsolatos adatok közé tartozik minden olyan személyes adat, amely az adott cél eléréséhez szükséges. Az alábbiakban ismertetjük részletesen az érintettek konkrétan feldolgozásra kerülő adatait.

Jogalapok

A személyes adatok feldolgozása csak akkor minősül jogszerűnek, ha azt törvény engedélyezi, tehát létezik jogalap, illetve amennyiben az érintett személy hozzájárulását adta.

Személyes adatok feldolgozására csak a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kerül sor vállalatunkban. Ezek rendszerint a következők:

 • ha a személyes adatok feldolgozásához hozzájárultak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont),
 • ha a személyes adatok feldolgozása szerződés teljesítése vagy szerződéskötés kezdeményezése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),
 • ha a személyes adatok feldolgozása jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy
 • ha a személyes adatok feldolgozása jogos érdek vagy harmadik fél jogos érdeke alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A szerződéses célú adatfeldolgozás jogalapjának különlegessége

A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG elsősorban kereskedőknek kínálja termékeit. Ezért a személyes adatok szerződéses célú feldolgozása során a jogalap – hacsak egyedi esetben másként nem rendelkeznek –,

1. amennyiben Ön bejegyzett kereskedő vagy szabadfoglalkozású, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az érintett személlyel kötött szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása céljából történik; vagy

2. amennyiben Ön egy vállalat munkatársaként, pl. beszerzési munkatársként jár el, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG jogos érdeke. A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG jogos érdeke ebben az esetben a saját termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése, amelyet különösen a vállalkozási és szakmai szabadság tesz indokolttá.

A továbbiakban az egyszerűség kedvéért egyszerűen „szerződéses célú adatfeldolgozásról” fogunk beszélni.

Potenciális fogadó felek adattovábbítás esetén

Az átadott személyes adatok potenciális fogadó felei a következők:

 • állami szervek, jogi kötelezettség fennállása esetén,
 • Szolgáltatók és egyéb üzleti partnerek, amennyiben ez az adott célkitűzés eléréséhez szükséges, és ezt jogszabályi előírás lehetővé teszi vagy előírja, illetve az érintett hozzájárult.

Tervezett adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére

Ha az Ön adatait harmadik országba (az Európai Unió tagállamain kívüli országokba) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk, akkor az Ön rendelkezésére bocsátjuk az ehhez szükséges információkat.

Az adatok törlésére vonatkozó irányadó határidők

A személyes adatok törlése az adattörlésre vonatkozó mindenkor hatályos törvényes vagy szerződéses előírásoknak megfelelően történik, a törvényi vagy szerződéses megőrzési kötelezettségek figyelembevételével. Ezek a törvényi kötelezettségek többek között a német kereskedelmi törvénykönyvből (HGB) és adótörvénykönyvből (AO) erednek. Az ezekben meghatározott tárolási és dokumentálási határidők az üzleti kapcsolat vagy a szerződéskötést megelőző jogviszony megszűnését követő tíz évig terjednek.

Emellett más törvényi előírások hosszabb megőrzési időt írhatnak elő, ilyen például az elévülési rendelkezések hatálya alá tartozó bizonyítékok megőrzése. A rendes elévülési idő három év; bizonyos esetekben azonban akár 30 éves, egyedi esetekben akár ennél hosszabb elévülési idő is alkalmazható. Az olyan személyes adatok törlésére, amelyek megőrzésére vagy törlésére nem vonatkozik törvényi vagy szerződéses kötelezettség, azután kerül sor, hogy azok az adott cél teljesítéséhez nélkülözhetetlenné váltak.

Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai (GDPR 12. cikk és az azt követő cikkek)

Az érintett személy különböző jogokkal rendelkezik az adatvédelemmel kapcsolatban. Ezeket a jogokat az alábbiakban ismertetjük. Az ilyen jogok gyakorlására a fent megadott kapcsolattartási adatok használhatók.

Hozzáférési (GDPR 15. cikk), helyesbítési jog (GDPR 16. cikk), az adatkezelés korlátozásának joga (GDPR 18. cikk) és törlési jog (GDPR 17. cikk)

Az érvényes törvényi rendelkezések keretében Önnek bármikor joga van ingyenes tájékoztatást kérnie az adatkezelő által tárolt és Önre vonatkozó személyes adatokról, azok eredetéről és a fogadó felekről, valamint az adatkezelés céljáról, adott esetben pedig jogában áll az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését kérelmezni.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Minden érintettnek jogában áll tiltakozni az adatainak feldolgozása ellen, ha az adatkezelés a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul vagy közvetlen üzletszerzési céllal történik. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatainak feldolgozása ellen, akkor tiltakozását eseti alapon vizsgáljuk meg. Ha az Ön tiltakozása miatt az adatvédelmi törvény értelmében kötelesek vagyunk törölni az Ön személyes adatait, akkor a törvényes megőrzési kötelezettségeket figyelembe véve töröljük az Ön adatait. A tiltakozás nem érinti a tiltakozás benyújtásáig végzett adatkezelés elfogadhatóságát.

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése keretében automatikusan feldolgozott adatait elterjedt, géppel olvasható formátumban továbbítsuk az Ön vagy harmadik fél számára. Ha Ön az adatok másik adatkezelő számára történő közvetlen továbbítását kéri, akkor erre csak akkor kerül sor, amennyiben technikailag megvalósítható.

Adatközlési kötelezettség

Minden érintettnek jogában áll megtudni, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása törvényileg vagy szerződés alapján kötelező, illetve szerződés kötéséhez szükséges, továbbá hogy az érintettnek kötelessége rendelkezésre bocsátani a személyes adatokat, illetve azok rendelkezésre bocsátásának elmulasztása milyen lehetséges következményekkel járna.

Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

Az érintett panasztételi joggal rendelkezik az illetékes felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy jogait megsértették. Adatvédelmi kérdések esetén az illetékes felügyeleti hatóság a vállalatunk székhelye szerinti szövetségi állam adatvédelmi biztosa. Az érintett azonban alapvetően a lakóhelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhat. Az adatvédelmi biztosok listája és elérhetősége az alábbi weboldalon található: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Bizonyos adatfeldolgozási folyamatok csak az Ön hozzájárulásával lehetségesek. A megadott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy nem hivatalos e-mail értesítést küldenie a fent megadott e-mail-címek egyikére. A visszavonás nem érinti a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön adatainak felhasználása (direkt-) marketingcélokra

Az Ön adatait, különösen az e-mail-címét a hírlevelünkre való feliratkozástól függetlenül felhasználhatjuk (direkt-) marketingcélokra. Az Ön adatait csak akkor használjuk fel ilyen célra, ha Ön nem tiltakozott ez ellen. Ezúton, illetve minden kapcsolatfelvétel során felhívjuk figyelmét arra, hogy bármikor tiltakozhat adatainak (direkt-) marketingcélú felhasználása ellen anélkül, hogy az alapdíjak szerinti továbbítási költségeken kívül más költséget kellene viselnie.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a weboldal biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalmak – például az Ön által számunkra, mint az oldal üzemeltetőjének küldött kérelmek vagy megkeresések – továbbításának védelme érdekében SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, illetve a böngésző sorában egy lakat szimbólum jelenik meg.

Ha az SSL vagy TLS titkosítást aktiválták, akkor az Ön által számunkra továbbított adatokat nem képesek elolvasni harmadik felek.

Adatrögzítés a weboldalunkon

A Würth IT GmbH – A Würth-csoport globális informatikai szolgáltatója

Az Ön adatait a Würth IT GmbH, Drillberg 6, 97980 Bad Mergentheim (a továbbiakban „Würth IT”) adatközpontjaiban dolgozzuk fel. A Würth IT szolgáltatásait szolgáltatásaink nyújtásához vesszük igénybe. A Würth IT-vel adatfeldolgozási szerződést kötöttünk.

A Würth IT által kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi weboldalon található adatvédelmi nyilatkozatban találhat további információkat: https://www.wuerth-it.com/de/it/datenschutz.php

Szerver naplófájlok

Amikor ellátogat weboldalunkra, akkor úgynevezett szervernaplófájlokban az Ön böngészője által automatikusan továbbított információkat dolgozunk fel. Az adatfeldolgozás célja a weboldal megfelelő megjelenítésének és biztonságos üzemeltetésének biztosítása.

A feldolgozott adatok kategóriái

A gyűjtött adatok kategóriái a következők:

 • a böngésző típusa és verziója
 • a használt operációs rendszer
 • hivatkozó URL
 • a hozzáférő számítógép gazdagépneve
 • a kiszolgálóoldali kérés dátuma és időpontja
 • IP-cím
 • az átvitt adatmennyiség
 • üzenet a sikeres lekérdezésről
 • a felkeresett weboldal neve
 • lekérdező internetszolgáltató

Nem kerül sor az ilyen adatok más adatforrásokkal történő összekapcsolására.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, illetve a TTDSG 25. cikkének (2) bekezdésének 2. pontja képezi. A weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a weboldal megfelelő megjelenítéséhez és a weboldal biztonságos üzemeltetésének biztosításához.

Tárolási időszak

A szervernaplófájlok rögzítésével kapcsolatban feldolgozott adatokat a fent megnevezett célok miatt szükséges ideig tároljuk.

Cookie-k

A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG weboldalai részben úgynevezett cookie-kat (sütiket) használnak. A cookie-k arra szolgálnak, hogy kínálatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyeket az Ön böngészője ment el.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesüljön a cookie-k elhelyezéséről, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárhassa a cookie-k elfogadását, és aktiválja azok automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Szerződéses célokra cookie-k dolgozunk fel, amennyiben azok az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához vagy szolgáltatásaink nyújtásához szükségesek (pl. kosár funkció). A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG ezeket a cookie-kat elsősorban az online áruházban történő megrendelések feldolgozásához használja. Amennyiben más cookie-k (pl. az Ön böngészési szokásainak elemzésére szolgáló sütiket) kerülnek tárolásra, akkor ezeket a jelen adatvédelmi tájékoztató külön kezeli, és csak előzetes hozzájárulást követően kerülnek feldolgozásra.

„Do Not Track” beállítások

A cookie-k tárolását a webböngészőjének „Do Not Track” („ne kövess nyomon”, DNT) beállításaival vezérelheti. Az adott böngészőtől függően a DNT vagy a program beállításai között található, vagy egy úgynevezett beépülő modul, illetve kiegészítő. Aktiválásakor a böngésző jelzi, hogy az eszköz nyomon követési intézkedései nem kívánatosak az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Amennyiben aktiválják a beállítást, akkor az eszközök nyomon követési funkciói anonimizálásra kerülnek a részünkről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DNT aktiválásának eljárása az Ön által alkalmazott webböngészőtől függően eltérő.

Kapcsolattartási űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld számunkra ajánlatkérést, akkor a kapcsolattartási űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatait is, az ajánlatkérés feldolgozása céljából, valamint utólagos kérések esetére tároljuk.

A személyes adatok kategóriái

A kapcsolattartási űrlapon keresztül történő ajánlatkérés esetén a személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel:

 • Tárgy
 • Név
 • Ügyfél-azonosító
 • E-mail-cím
 • Telefonszám
 • Az Ön üzenete

Jogalap

A kötelezően megadandó adatok feldolgozása szerződéses célokból történik. Az Ön által önkéntesen megadott adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ennek értelmében megengedett a jogos érdekeink védelme érdekében történő adatkezelés. Jogos érdekünkben áll, hogy kapcsolatban legyünk Önnel, ügyfeleinkkel, továbbá hogy javítsuk tanácsadásunk minőségét és könnyebben kapcsolatba léphessünk Önnel lehetséges kérdések felmerülése esetén.

Tárolási időszak

Az Ön által a kapcsolattartási űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, illetve amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük az Ön kérelmének feldolgozását). Ez alól törvényes megőrzési kötelezettségek képezhetnek kivételt.

online üzlet mellett

Ön regisztrálhat webáruházunkban, ha további funkciókat szeretne használni az oldalon. Az ehhez megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás használatához használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során lekérdezett kötelező adatokat maradéktalanul meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációt.

A feldolgozott adatok kategóriái

A webáruház használata keretében a következő adatok kerülnek feldolgozásra:

Céges adatok

 • Cégnév*
 • Utca/Postafiók*
 • Házszám*
 • IRÁNYÍTÓSZÁM*
 • Helység*
 • Ország
 • Ügyfél-azonosító
 • Közösségi adószám
 • Kereskedelmi alkalmazottak száma
 • Forgácsolási munkatársak száma

Személyes adatok

 • Megszólítás
 • Név, keresztnév*
 • E-mail*
 • Telefon*
 • Fax

Jogalap

A webáruházunkban történő regisztráció során a kötelezően megadandó adatok (*-gal jelölve) feldolgozása szerződéses célú adatfeldolgozás céljából történik.

Az Ön által önkéntesen megadott adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ennek értelmében megengedett a jogos érdekeink védelme érdekében történő adatkezelés. Jogos érdekünkben áll, hogy javítsuk tanácsadásunk minőségét és könnyebben kapcsolatba léphessünk Önnel lehetséges kérdések felmerülése esetén.

Kapcsolattartás e-mailben

Az olyan fontos módosítások esetén, mint például a kínálat terjedelmének változása vagy a műszakilag szükséges módosítások, a regisztráció során megadott e-mail-címet használjuk, hogy ilyen módon tájékoztassuk.

Tárolási időszak

A gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön üzleti kapcsolatban áll velünk. Az üzleti kapcsolat megszűnését követően az Ön adatait töröljük. Az Ön webáruházhoz való hozzáférésének törlése után az Ön ügyfélfiókja megmarad, ügyféladatait pedig továbbra is megőrizzük. A törvényes megőrzési időtartamokat ez nem érinti.

 1. Elemző eszközök és reklám

Google Analytics

Weboldalunk használatának statisztikai értékelése céljából a Google Analytics webes elemzői szolgáltatás funkcióit használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország (a továbbiakban „Google Ireland”). A Google vállalattal adatfeldolgozási szerződést kötöttünk. A Google Analytics használata keretében személyes adatok továbbítására kerülhet sor a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban „Google LLC”) egyesült államokbeli szervereire. A személyes adatok az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Google LLC. részére történő továbbítására vonatkozóan a Google Ireland az Európai Unió Bizottságának általános szerződési feltételekről szóló határozatán alapuló záradékokat kötött a Google LLC-vel.

IP-anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ennek eredményeképpen az Ön IP-címét a Google Ireland az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államain belül lerövidíti, mielőtt továbbítaná azokat az Egyesült Államokba. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP-cím a Google Ireland által USA-beli szerverre, majd ott kerül rövidítésre. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google Ireland ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal aktivitásairól szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásának céljából használja fel a weboldal üzemeltetője számára.

A Google Analyticsről, illetve a Google Ireland és a Google LLC. adatvédelmi nyilatkozatáról a következő címen találhat további információkat:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (a Google általános adatvédelmi nyilatkozata)

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (a Google Analytics szolgáltatás adatvédelme)

policies.google.com/terms (a Google szolgáltatások felhasználási feltételei)

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (A Google által használt cookie-k áttekintése)

Jogalap

A Google Analytics weboldalunk statisztikai kiértékelésére irányuló használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az Ön hozzájárulása alapján történik.

Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, ha nem adja meg erre vonatkozó hozzájárulását. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni maradéktalanul használni a weboldal összes funkcióját.

Amennyiben nem ért egyet adatainak tárolásával és felhasználásával vagy a továbbiakban nem kíván hozzájárulni ehhez, akkor a tárolást és felhasználást itt állíthatja le. Ebben az esetben az Ön döntése egy cookie formájában kerül tárolásra. Amennyiben Ön törli cookie-jait, akkor ennek következményeként ez a cookie is törlődik. Weboldalunk ismételt meglátogatása esetén újra megkérdezzük, hogy használhatunk-e cookie-kat webes elemzés céljából.

Google Ads

Ez a weboldal a Google Ads szolgáltatást használja, beleértve az úgynevezett konverziókövetést. A Google Ads egy online reklámprogram, amely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban „Google Ireland”) szolgáltatása. A Google Ads használata keretében személyes adatok továbbítására kerülhet sor a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban „Google LLC”) egyesült államokbeli szervereire. A személyes adatok az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Google LLC. részére történő továbbítására vonatkozóan a Google Ireland az Európai Unió Bizottságának általános szerződési feltételekről szóló határozatán alapuló záradékokat kötött a Google LLC-vel.

A konverziókövetést kínálatunk célzott reklámozásához használjuk. A jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az Ön hozzájárulása képezi.

Ha Ön a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, akkor az általunk használt konverziókövetési szolgáltatás egy cookie-t ment el az Ön végberendezésén. Ezek az úgynevezett konverziós cookie-k 90 nap után érvényüket vesztik, és nem használhatók a felhasználó személyes azonosítására.

Amennyiben a cookie még mindig érvényes, Ön pedig meglátogatja weboldalunk egy adott oldalát, akkor vállalatunk és a Google Ireland egyaránt kiértékelheti, hogy Ön rákattintott a Google Ireland által elhelyezett hirdetéseink egyikére, és ezt követően átirányították a weboldalunkra.

Az így gyűjtött információkat a Google Ireland arra használja, hogy statisztikákat készítsen számunkra a weboldalunk látogatásairól. A szolgáltatás segítségével emellett információkat kapunk a hirdetés(ek)re és a weboldalunk később megnyitott oldalaira történő kattintások számáról. Azonban sem vállalatunk, sem a Google Ads szolgáltatást használó harmadik felek nem lesznek képesek Önt ilyen módon azonosítani.

Az Ön webböngészőjének megfelelő beállításain keresztül Ön megakadályozhatja vagy korlátozhatja a cookie-k telepítését. Ugyanakkor a már elmentett sütiket is bármikor törölheti. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések azonban az Ön által használt webböngészőtől függenek. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, használja webböngészőjének súgófunkcióját vagy dokumentációját, vagy vegye fel a kapcsolatot a böngésző gyártójával, illetve ügyfélszolgálatával.

A Google Ads szolgáltatásról és a Google Ireland és a Google LLC. adatvédelmi nyilatkozatáról a következő címen találhat további információkat:

www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (a Google általános adatvédelmi nyilatkozata)

https://services.google.com/sitestats/de.html (megjegyzés a Google reklámmegjelenítési funkciójáról)

https://www.google.com/policies/technologies/ads/ (áttekintés a Google reklámmegjelenítési céllal történő adathasználatáról)

WiredMinds elemzés

Weboldalunk a WiredMinds GmbH (Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart) pixelszámláló technológiáját használj a felhasználói magatartás elemzésére.

Ennek során a látogatók IP-címe kerül feldolgozásra. A feldolgozás kizárólag a vállalatokra vonatkozó olyan információk gyűjtése céljából történik, mint például a vállalat neve. A természetes személyek IP-címei kizártak a további használatból (fehérlistás eljárás). Az IP-cím semmi esetre nem kerül tárolásra a LeadLab által. Az adatfeldolgozás során különös érdekünkben áll a természetes személyek adatvédelmi jogainak védelme. Érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjára támaszkodik. Az általunk gyűjtött adatok nem tesznek lehetővé semmilyen következtetést azonosítható személyre vonatkozóan. A WiredMinds GmbH ezeket az információkat arra használja, hogy anonim felhasználói profilokat állítson össze a weboldalunk látogatóinak viselkedéséről. Az ennek során nyert adatokat nem használjuk fel weboldalunk látogatójának személyes azonosítására.

Meta Pixel

Weboldalunk a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (Meta) látogatói akciópixelét használja a konverzióméréshez.

Ily módon nyomon követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután a Meta hálózatából egy hirdetésre kattintva átirányították őket a weboldalra. Ez lehetővé teszi a Meta-hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célokból történő értékelését, továbbá a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálását.

A gyűjtött adatok a weboldal üzemeltetőjeként számunkra anonimak, nem tudunk következtetéseket levonni a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Az adatokat azonban tárolja és feldolgozza a Meta, hogy így lehetséges legyen az adott felhasználói profilhoz való kapcsolódás, és a Meta az adatokat saját reklámcéljaira használhassa fel a Meta adatfelhasználási irányelveinek megfelelően. Ez lehetővé teszi a Meta számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Meta hálózat oldalain és a Meta hálózatán kívül is. Ezt az adatfelhasználást az oldal üzemeltetőjeként nem tudjuk befolyásolni.

Az Ön adatainak védelméről a Meta adatvédelmi nyilatkozatában találhat további információkat: www.facebook.com/about/privacy/.

A „Custom Audiences” elnevezésű remarketing funkciót emellett a www.facebook.com/ads/preferences/ weboldal hirdetési beállítások részén is kikapcsolhatja. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

Amennyiben nem rendelkezik Facebook-fiókkal, a Facebook felhasználáson alapú hirdetéseit az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (EDAA) weboldalán tilthatja le: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

A Meta Pixel használatának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja, az Ön hozzájárulása képezi. Az erre irányulóan adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, amennyiben ezt itt megfelelően beállítja.

LinkedIn

Weboldalunk a LinkedIn Corporation LinkedIn konverziókövetési szolgáltatását használja a konverzióméréshez. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn”).

A LinkedIn konverziókövetési szolgáltatást használjuk weboldalunk használatának elemzésére és rendszeres fejlesztésére. Az így szerzett statisztikákkal fejleszthetjük kínálatunkat, hogy vonzóbbá tegyük azt Önnek, mint felhasználónak. A LinkedIn konverziókövetési szolgáltatás használatának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja, az Ön hozzájárulása képezi. Az erre irányulóan adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, amennyiben ezt itt megfelelően beállítja.

A LinkedIn Insight címke segítségével nyomon követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután egy LinkedIn hirdetésre kattintva a szolgáltató weboldalára irányították át őket. Ez lehetővé teszi a LinkedIn hirdetések hatékonyságának értékelését statisztikai és piackutatási célokra, valamint a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálására. A LinkedIn Insight címke lehetővé teszi a weboldal látogatásaival kapcsolatos adatok gyűjtését, beleértve az URL-t, a hivatkozó URL-t, az IP-címet, az eszköz és a böngésző tulajdonságait (felhasználói ügynök), valamint időbélyeget. Ezeket az adatokat titkosítják, az IP-címeket lerövidítik, a tagok közvetlen azonosítóit pedig hét napon belül eltávolítják az adatok álnevesítése érdekében. A fennmaradó álnevesített adatok 90 napon belül törlésre kerülnek.

A gyűjtött adatok a weboldal üzemeltetőjeként számunkra anonimak, nem tudunk következtetéseket levonni a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Az adatokat azonban tárolja és feldolgozza a LinkedIn, hogy így lehetséges legyen az adott felhasználói profilhoz való kapcsolódás, és a LinkedIn az adatokat saját reklámcéljaira használhassa fel a LinkedIn adatfelhasználási irányelveinek [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] megfelelően. Ez lehetővé teszi a LinkedIn számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a LinkedIn oldalain és a LinkedIn hálózatán kívül is. Ezt az adatfelhasználást az oldal üzemeltetőjeként nem tudjuk befolyásolni.

A LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában találhat további információkat az adatvédelemmel kapcsolatban: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

A LinkedIn tagoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a www.linkedin.com/psettings/advertising/ címen letiltsák a LinkedIn konverziókövetést, letiltsák és töröljék a cookie-kat, illetve deaktiválják a demográfiai jellemzőket. A LinkedIn nem oszt meg semmilyen személyes adatot a weboldal tulajdonosával, csupán összesített jelentéseket nyújt a weboldal célcsoportjáról és a hirdetések teljesítményéről. A LinkedIn emellett retargeting szolgáltatást is biztosít a weboldal látogatói számára, lehetővé téve a weboldal tulajdonosának, hogy az ilyen adatok felhasználásával, a tag azonosítása nélkül célzott hirdetéseket jelenítsen meg a weboldalán. A LinkedIn-tagok fiókbeállításaikban szabályozhatják személyes adataik hirdetési célú felhasználását.

A LinkedIn által alkalmazott marketing és nyomonkövetési megoldásokról további információkat a LinkedIn weboldalán találhat: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedin-marketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-?lang=de

 1. Közösségi hálózatok

Vállalatunk bemutatása, valamint az ügyfelekkel és az érdeklődőkkel való kommunikáció céljából profilokat működtetünk a közösségi hálózatokon. Az alábbiakban az ehhez kapcsolódó feldolgozási tevékenységekről tájékoztatjuk Önt.

Prezentációs és kommunikációs célú adatfeldolgozás

A közösségi hálózatok lehetővé teszik számunkra, hogy bemutassuk vállalatunkat a közösségi hálózaton fiókkal rendelkező személyek (a továbbiakban „felhasználók”) és a profiljainkat a közösségi hálózaton fiók nélkül felkeresők (a továbbiakban „vendégek”) számára. Az ügyfelek és érdeklődők a továbbiakban ezen a profilon keresztül léphetnek kapcsolatba velünk. Profiljainkat és bejegyzéseinket rendszerint a felhasználók és a vendégek (a felhasználókat és a vendégeket a továbbiakban együttesen „látogatóknak” nevezzük) tekinthetik meg. Amennyiben Ön hozzászól a bejegyzéseinkhez vagy üzenetet küld számunkra, akkor ezeket az adatokat a közösségi hálózat tárolja, és mi is megtekinthetjük azokat. Válaszolhatunk az Ön megjegyzésére vagy üzenetére. A hozzászólások esetében lehetséges, hogy az Ön hozzászólása és a válaszunk továbbra is megtekinthető a közösségi hálózat minden felhasználója vagy látogatója számára.

Statisztikai és reklámcélú adatfeldolgozás

Ha Ön felkeresi profilunkat, a közösségi hálózat tárolhatja és kiértékelheti az Ön felkeresését, valamint az Ön által a közösségi hálózat weboldalán tett minden további interakciót. Ezeket az adatokat a profilok tulajdonosai statisztikaként bocsátják a rendelkezésükre, a közösségi hálózatok pedig többek között reklámcélokra dolgozzák fel azokat.

Amennyiben Ön rendelkezik fiókkal a közösségi hálózaton, és be van jelentkezve a profilunk meglátogatásakor, akkor a közösségi hálózat szolgáltatója összekapcsolhatja a profilunkkal való interakcióit az Ön fiókadataival és feldolgozhatja azokat. Azonban az is lehetséges, hogy az Ön profilunkkal való interakciójára vonatkozó adatokat a közösségi hálózat a látogatás időtartama alatt tárolja, és további célokra dolgozza fel, amennyiben Ön ott nincs bejelentkezve, vagy nem rendelkezik fiókkal. Ebben az esetben a hozzárendelés történhet például cookie-k, tehát az Ön végberendezésén tárolt kis fájlok, vagy az Ön IP-címével összefüggésben.

Az adatfeldolgozás rendszerint a látogató érdeklődési profiljának létrehozását és e profilok reklámcélú felhasználását követi. Amikor egy személy bizonyos weboldalakra látogat el, a látogatására vonatkozó információkat kiértékelik, a szolgáltató pedig érdeklődési köröket rendel a látogatóhoz. A hozzárendelt érdeklődési körök alapján hirdetéseket jelenítenek meg a látogató számára. Az érdeklődésen alapuló hirdetéseket a szolgáltató a közösségi oldalakon belül és azokon kívül egyaránt megjelenítheti.

Az érintett személyek kategóriái

Azok a személyek, akik hozzáférnek a profilunkhoz az adott közösségi hálózaton (a közösségi hálózat szolgáltatójánál fiókkal rendelkező, illetve a fiók nélküli látogatók egyaránt).

Az Ön jogainak érvényesítése érintett személyként

Tájékoztatási kérelmekkel vagy az Ön érintett személyként alkalmazandó további jogainak érvényesítésével kapcsolatban javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a szolgáltatóval, mivel csak a szolgáltatónak van teljes hozzáférése a profilunk elérésével vagy a közösségi hálózaton való interakcióval kapcsolatban feldolgozott adatokhoz. A közösségi hálózatok kapcsolattartási információi az Ön érintett személyként alkalmazandó jogai gyakorlásához az „Információk az általunk használt közösségi hálózatokról” pont alatt találhatók. Olyan adatkezelés esetén, ahol a közösségi hálózat szolgáltatója és vállalatunk közösen vállal felelősséget, Ön arra is jogosult, hogy érintett személyként érvényesítse velünk szemben a jogait. Ebben az esetben továbbítjuk az Ön kérelmét a közösségi hálózatnak, amennyiben a kérelem a közösségi hálózat által feldolgozott adatokra vagy feldolgozási tevékenységekre vonatkozik.

A közösségi hálózatok feldolgozási tevékenységeiről és a meglévő tiltakozási lehetőségekről az „Információk az általunk használt közösségi hálózatokról” címét pontban találhat további információkat.

Facebook és Instagram információk:

Facebook

Szolgáltató

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (a továbbiakban „Facebook”)

Weboldal

https://de-de.facebook.com/

A Facebook adatvédelmi biztosával való kapcsolatfelvételre szolgáló űrlap

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

A Facebook adatkezelési irányelvei

https://de-de.facebook.com/policy.php

Profiljaink

https://www.facebook.com/sartoriuswerkzeuge/

https://www.facebook.com/people/SARATOOLScom/100053412444168/

Instagram:

Szolgáltató

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

Weboldal

https://www.instagram.com/

Az Instagram adatkezelési irányelvei

help.instagram.com/519522125107875

Profiljaink

https://www.instagram.com/sartoriuswerkzeuge/

https://www.instagram.com/saratools_com/

A Facebook és Instagram profilunk látogatása során feldolgozott személyes adatok kategóriái

 • A végberendezésre vonatkozó műszaki információk: Operációs rendszer, a használt böngészőre vonatkozó információk, IP-cím, a végberendezésre és az internetkapcsolatra vonatkozó további információk;
 • Kapcsolattartási adatok: adott esetben a felhasználói fiókra vonatkozó információk;
 • Az interakciókra vonatkozó adatok: A meglátogatott profilokra, a rákattintott hivatkozásokra, a látogatás dátumára és időpontjára, a látogató további interakcióira vonatkozó információk.

A feldolgozott adatokra vonatkozóan itt találhat további információkat:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Közös felelősség a Page Insights adatok feldolgozásáért

Közös felelősségvállalási megállapodást kötöttünk a Facebookkal, amely a Facebookon található profilunkkal (ún. „oldal”) kapcsolatos adatfeldolgozásra irányul, a profil biztosítása és a profilunk látogatói interakcióinak statisztikai kiértékelése céljából. Ebben kerül meghatározásra, hogy az adatfeldolgozással kapcsolatos kötelezettségeket a Facebooknak vagy vállalatunknak kell teljesítenie, továbbá melyik fél felelős az egyes feldolgozási tevékenységekért.

Megállapodás a Facebook és vállalatunk, mint a Facebook profil tulajdonosa között a GDPR 26. cikke értelmében a Page Insights szolgáltatás adatfeldolgozásának közös felelősségéről: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

További információk a Page Insights adatok feldolgozásáról:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Célok és jogalap

 • Vállalatunk bemutatása, jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pont f) alpontja)

Az e célból történő feldolgozás a vállalat jogos érdekein alapul. Konkrétan a vállalati kultúra és a vállalat közönségkapcsolatainak fenntartásához fűződő érdekeinken. Ezek az érdekek a vállalkozói és szakmai szabadsághoz való jogunkból vezethetők le.

 • Ügyfelekkel és érdeklődőkkel folytatott kommunikáció, jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pont f) alpontja)

A Facebookon megjelenített üzenetek vagy hozzászólások esetében az adatok feldolgozása azon a jogos érdekünkön alapul, hogy az ügyfeleknek és érdekelt feleknek egyszerű kapcsolatfelvételi módot biztosítsunk és javítsuk tanácsadásunk minőségét. Ezek az érdekek a vállalkozói és szakmai szabadsághoz való jogunkból vezethetők le.

 • Statisztikai célok, jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pont f) alpontja)

Az adatok Page Insights szolgáltatással történő statisztikai célú feldolgozása – amennyiben a Facebookkal közösen vagyunk felelősek a feldolgozásért – a tanácsadás minőségének javításához fűződő jogos érdekünkön alapul. Ez az érdek a vállalkozói és szakmai szabadsághoz való jogunkból vezethető le.

Amennyiben a Facebook egyéb feldolgozási tevékenységeket végez, illetve statisztikai vagy kereskedelmi céllal kezeli az adatokat, a Facebook felel az adatok feldolgozásáért, a feldolgozás pedig más jogalapokon alapulhat. Erre vonatkozóan a „Facebook adatkezelési irányelvei” című menüpont alatt találhat további információkat.

A Facebook szerződéses adatfeldolgozói

A Facebook használata keretében személyes adatok továbbítására is sor kerülhet a Facebook Inc. részére (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) az Egyesült Államokba. A személyes adatok az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Facebook Inc. részére történő továbbítására vonatkozóan a Facebook Inc. az Európai Unió Bizottságának általános szerződési feltételekről szóló határozatán alapuló záradékait alkalmazza. Az alkalmazott általános szerződési feltételek másolata itt kérhető le: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Kifogásolási lehetőségek

Ha tiltakozni szeretne a Facebook általi adatfeldolgozás ellen, akkor ezen a hivatkozáson találhatja meg a különböző feldolgozási tevékenységek kifogásolási lehetőségeit:

https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209?no_redirect

AZ Ön Facebook-fiókjának hirdetési beállításait az alábbi hivatkozáson keresztül önállóan is kezelheti, például kikapcsolhatja az érdeklődésalapú hirdetéseket:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, az alábbi hivatkozáson keresztül kikapcsolhatja az érdeklődésalapú online hirdetéseket a résztvevő weboldalakon:

https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Panasztételi jog:

Önt panasztételi jog illeti meg az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az illetékes felügyeleti hatóságot a jelen adatvédelmi nyilatkozatban találhatja a „Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál” címét pont alatt. A Facebook-profilunkkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az Ír Adatvédelmi Bizottsághoz is fordulhat. Az Ír Adatvédelmi Bizottság elérhetőségét itt találhatja:

https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us#

Az általunk használt egyéb közösségi hálózatokra vonatkozó információk:

Xing:

Szolgáltató: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország

Weboldal:https://www.xing.com/

Adatvédelmi nyilatkozat:https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/

Profilunk:https://www.xing.com/pages/sartoriuswerkzeugegmbh-co-kg

LinkedIn

Szolgáltató: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország

Weboldal:https://www.linkedin.com/

Adatvédelmi nyilatkozat:https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?

Profilunk:https://www.linkedin.com/company/sartorius-werkzeuge-gmbh-co-kg/

 1. Hírlevél és elektronikus kommunikáció

Adatkezelés hírlevélre való feliratkozáshoz

Ha szeretné megkapni a weboldalon felkínált hírlevelünket, akkor szükségünk van az Ön e-mail-címére, továbbá olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail-cím tulajdonosa és hozzájárul a hírlevél fogadásához. További adatok gyűjtésére nem, illetve csak önkéntes alapon kerül sor.

A hírlevélre való feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön bármikor visszavonhatja a hírlevél küldéséhez szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, például a hírlevélben található „leiratkozás” hivatkozás segítségével. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatfeldolgozási eljárások jogszerűségét.

Hírlevél-küldés az Inxmail szolgáltatásán keresztül

A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG az Inxmail szolgáltatást használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató az Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Németország.

Az Inxmail egy olyan szolgáltatás, melynek segítségével többek között a hírlevelek küldése szervezhető és elemezhető. A hírlevél-küldés céljából feldolgozott adatokat az Inxmail németországi szerverein tárolja.

Az Inxmail által végzett adatelemzés

Hírlevelünk sikerének elemzése érdekében az Inxmail által küldött e-mailek úgynevezett adatgyűjtő jelet vagy webjelzőt tartalmaznak, amely reagál a hírlevéllel való interakciókra. Ezen a módon megállapítható, hogy megnyitották-e a hírlevelet, rákattintottak-e a hivatkozásokra, illetve mikor olvasták el a hírlevelet.

A teljesítményelemzés keretében az Inxmail a következő adatokat dolgozza fel:

 • Törzsadatok (pl. név, cím)
 • Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail-cím, telefonszám)
 • Meta- és kommunikációs adatok (pl. készülékinformációk, IP-cím)
 • Felhasználási adatok (pl. érdeklődési körök, hozzáférési idők)

A teljesítményelemzéshez való hozzájárulás visszavonása külön is közölhető. Ha nem szeretné, hogy az Inxmail elemzést végezzen, akkor az adott hírlevélben kikapcsolhatja az elemzést. Ehhez minden hírlevélben rendelkezésre bocsátunk egy hivatkozást.

Jogalap

Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatfeldolgozási eljárások jogszerűségét.

Tárolási időszak

Az Ön által a hírlevél kapása érdekében számunkra megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozásáig őrizzük meg, és a hírlevélről való leiratkozást követően töröljük azokat. Az általunk más célból tárolt adatokat (pl. a webáruházban történő regisztrációhoz használt e-mail-címek) ez nem érinti.

Adatfeldolgozási szerződés kötése

Az Inxmail vállalattal a GDPR 28. cikk (3) bekezdése alapján szerződést kötöttünk, amelyben kötelezzük az Inxmailt ügyfeleink adatainak védelmére, továbbá hogy ne adják ki azokat harmadik felek számára.

 1. Beépülő modulok és eszközök

YouTube

Online kínálatunkba YouTube-videókat integráltunk, amelyeket a www.youtube.com oldalon tárolunk, és amelyek közvetlenül a weboldalunkról játszhatók le. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország. A YouTube használata keretében személyes adatok továbbítására kerülhet sor a Google LLC. egyesült államokbeli szervereire. A személyes adatok az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Google LLC. részére történő továbbítására vonatkozóan a Google LLC. az Európai Unió Bizottságának általános szerződési feltételekről szóló határozatán alapuló záradékokat kötött vállalatunkkal.

A weboldalunkon található YouTube-videók mindegyike „kiterjesztett adatvédelmi módban” került beágyazásra, ami azt jelenti, hogy a YouTube-nak nem továbbítunk Önről felhasználói adatokat, ha Ön mellőzi a videók lejátszását. Az adatok csak a videók lejátszása esetén kerülnek továbbításra. Erre az adatátvitelre nincs befolyásunk. A továbbítás előtt még egyszer kifejezetten tájékoztatni fogjuk Önt arról, hogy a lejátszás során az adatai továbbításra kerülnek a YouTube felé. Erre attól függetlenül kerül sor, hogy a YouTube biztosít-e olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal. Amennyiben Ön be van jelentkezve a Google-nél, akkor az adatokat közvetlenül hozzárendelik az Ön fiókjához.

Ha nem szeretné, hogy hozzárendeljék YouTube-profiljához, akkor a videó lejátszása előtt ki kell jelentkeznie Google-fiókjából. A YouTube felhasználási profilok formájában tárolja az Ön adatait, és azokat reklámok, piackutatás és/vagy a weboldal igényeinek megfelelő kialakítás céljából használja fel. Önnek jogában áll tiltakozni az ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, és e jogának gyakorlásához a YouTube-bal kell felvennie a kapcsolatot.

Emellett arra is lehetőséget biztosítunk, hogy hozzászólási vagy csevegő funkció segítségével lépjen velünk kapcsolatba. E funkció használatához be kell jelentkeznie Google-fiókjával. Ha hozzászól bejegyzéseinkhez vagy üzenetet küld a csevegő funkción keresztül, akkor ezeket az adatokat a YouTube tárolja, és bárki megtekintheti azokat, aki megnyitja a videót.

A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG által végzett adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az Ön hozzájárulása képezi. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatfeldolgozási eljárások jogszerűségét.

A YouTube és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatos további információk a következő címen találhatók:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (a Google általános adatvédelmi nyilatkozata)

https://policies.google.com/terms?hl=de#toc-software (a Google szolgáltatások felhasználási feltételei)

https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=en (a YouTube felhasználási feltételei)

Google Maps

Ezen a weboldalon a Google Maps szolgáltatását használjuk. Ennek segítségével interaktív térképeket jeleníthetünk meg Önnek közvetlenül a weboldalon, lehetővé téve Önnek a térkép funkció kényelmes használatát. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország. A Google Maps használata keretében személyes adatok továbbítására kerülhet sor a Google LLC. egyesült államokbeli szervereire. A személyes adatok az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Google LLC. részére történő továbbítására vonatkozóan a Google LLC. az Európai Unió Bizottságának általános szerződési feltételekről szóló határozatán alapuló záradékokat kötött vállalatunkkal.

Weboldalunk meglátogatása során a Google tájékoztatást kap arról, hogy Ön megnyitotta weboldalunk egyik aloldalát. Erre attól függetlenül sor kerül, hogy Ön be lenne jelentkezve egy Google felhasználói fiókkal, vagy nem rendelkezik felhasználói fiókkal. Amennyiben Ön be van jelentkezve a Google-nél, akkor az adatokat közvetlenül hozzárendelik az Ön fiókjához. Ha nem szeretné, hogy hozzárendeljék Google profiljához, akkor a térkép megjelenítése előtt ki kell jelentkeznie Google-fiókjából. A Google felhasználási profilok formájában tárolja az Ön adatait, és azokat reklámok, piackutatás és/vagy a weboldal igényeinek megfelelő kialakítás céljából használja fel. Az ilyen kiértékelésre különösképpen (még bejelentkezett felhasználók esetén is) az igényalapú hirdetések, illetve a közösségi hálózat más felhasználóinak tájékoztatása érdekében kerül sor az Ön által a weboldalunkon végzett aktivitásaira vonatkozóan. Önnek jogában áll tiltakozni az ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, és e jogának gyakorlásához a Google-lel kell felvennie a kapcsolatot.

A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG által végzett adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az Ön hozzájárulása képezi. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatfeldolgozási eljárások jogszerűségét.

A Google Maps szolgáltatásról és a Google adatvédelmi nyilatkozatáról a következő címen találhat további információkat:

www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (a Google általános adatvédelmi nyilatkozata)

policies.google.com/terms (a Google szolgáltatások felhasználási feltételei)

A Trusted Shops Trustbadge címke beágyazása

A Trusted Shops tanúsító címke és az adott esetben gyűjtött értékelések, valamint a Trusted Shops termékek vásárlók számára történő megjelenítése céljából weboldalunkon beágyazásra kerül a Trusted Shops Trustbadge.

Ez az optimális értékesítéshez fűződő jogos érdekeink védelmét szolgálja azáltal, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pont f) alpontjával összhangban biztonságos vásárlást tesz lehetővé, amely az érdekmérlegelés során érvényesül. A Trustbadge és a vele hirdetett szolgáltatások a Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln kínálata. A Trustbadge címkét egy CDN-szolgáltató (tartalomszolgáltató hálózat) bocsátja rendelkezésre adatfeldolgozási szerződés keretében. A Trusted Shops GmbH amerikai szolgáltatókat is igénybe vesz. A megfelelő adatvédelmi szint biztosított. A Trusted Shops GmbH adatvédelmével kapcsolatban itt találhat további információkat.

A Trustbadge címke aktiválásakor a webszerver automatikusan elment egy úgynevezett szervernaplófájlt, amely tartalmazza az Ön IP-címét, az aktiválás dátumát és időpontját, az átvitt adatmennyiséget és a lekérdező szolgáltatót (hozzáférési adatok) is, és dokumentálja a lekérdezést. A biztonsági hibák elemzése céljából az egyéni hozzáférési adatokat egy biztonsági adatbázisban tárolják. A naplófájlok legkésőbb 90 nappal a létrehozásuk után automatikusan törlésre kerülnek.

További személyes adatok kerülnek továbbításra a Trusted Shops GmbH részére, amennyiben Ön úgy dönt, hogy a Trusted Shops termékeit a megrendelés lezárulása után használja, illetve már regisztrált azok használatára. Az Ön és a Trusted Shops közötti szerződéses megállapodás van érvényben. E célból a személyes adatok automatikusan lekérdezésre kerülnek a rendelési adatokból. Azt, hogy Ön vásárlóként már regisztrált-e egy termék használatára, a rendszer automatikusan ellenőrzi egy semleges paraméter, egy egyirányú titkosítási funkcióval kódolt e-mail-cím segítségével. Az e-mail-cím a továbbítás előtt átalakításra kerül ebbe a tördelési értékbe, amelyet a Trusted Shops nem képes visszafejteni. Az egyezés ellenőrzését követően a paraméter automatikusan törlésre kerül.

Ez a vállalatunk és a Trusted Shops nyomós jogos érdekeinek teljesítéséhez, a konkrét megrendeléshez kapcsolódó vásárlóvédelem biztosításához és az ügyletértékelési szolgáltatások nyújtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. pont f) alpontja értelmében. További részletek – köztük a kifogásolásra vonatkozóan – a fentiekben és a Trusted Shops Trustbadge címkében hivatkozott adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.

Friendly Captcha

Weboldalunkon a Friendly Captcha (a továbbiakban „Friendly Captcha”) szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Németország.

A Friendly Captcha célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalunkon történő adatbevitel (pl. egy kapcsolattartási űrlapon) személyesen vagy automatizált program segítségével történik. Ennek érdekében a Friendly Captcha különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatóinak viselkedését. A Friendly Captcha különböző információkat értékel ki elemzés céljából (pl. anonimizált IP-cím, hivatkozó, látogatási idő stb.). Erre vonatkozóan itt találhat további információkat: friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy webes kínálatát megvédje a visszaélésszerű automatikus kémkedéstől és kéretlen üzenetektől.

Adatfeldolgozási szerződés kötése

A Friendly Captcha GmbH vállalattal a GDPR 28. cikk (3) bekezdése alapján szerződést kötöttünk, amelyben kötelezzük a Friendly Captcha GmbH-t ügyfeleink adatainak védelmére, továbbá hogy ne adják ki azokat harmadik felek számára.

A Google Tag Manager használata

A Google Tag Manager szolgáltatást használjuk. E szolgáltatás segítségével egy felületen keresztül kezelhetők a webhelycímkék. A Google Tag Manager csupán címkéket alkalmaz. Nem alkalmaz cookie-kat, és nem gyűjt személyes adatokat. A Google Tag Manager más címkéket aktivál, amelyek adott esetben adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

A Google Tag Managerrel kapcsolatban a következő hivatkozás tartalmaz további információkat: www.google.de/analytics/terms/tag-manager/

 1. A webáruházon kívüli feldolgozások

Adatfeldolgozás csalásmegelőzés és fizetési folyamataink optimalizálása céljából

Adott esetben további adatokat adunk át szolgáltatóinknak (lásd a fenti bekezdést), amelyeket a fizetés feldolgozásához szükséges adatokkal együtt szerződéses adatfeldolgozóként használnak fel a csalás megelőzése és a fizetési folyamataink optimalizálása érdekében (pl. számlázás, vitatott fizetések feldolgozása, a könyvelés támogatása). A GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. pont f) alpontja értelmében ez az érdekmérlegelés keretében megállapított, a csalás elleni védelemhez vagy a hatékony pénzkezeléshez fűződő nyomós jogos érdekeink védelmét szolgálja.

Követelésbehajtó szolgáltatók bevonása

Az Ön adatait továbbítjuk egy megbízott követelésbehajtó szolgáltatónak, amennyiben a fizetési követelésünket korábbi felszólítás ellenére sem rendezték. Ebben az esetben a tartozást közvetlenül a követelésbehajtó szolgáltató hajtja be. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja alapján a szerződés teljesítését, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja alapján a fizetési igényünk hatékony érvényesítéséhez vagy végrehajtásához fűződő, érdekmérlegelés keretében megállapított nyomós jogos érdekeink védelmét szolgálja.

 1. Felelősségkizárás/frissítés/verzió

A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG adatvédelmi nyilatkozata nem vonatkozik harmadik felek alkalmazásaira, termékeire, szolgáltatásaira, weboldalaira vagy közösségi média funkcióira, amelyek az általunk tájékoztatás céljából megadott hivatkozásokon keresztül érhetők el. Az ilyen hivatkozások használatával Ön elhagyja a SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG weboldalát, és így lehetséges, hogy harmadik felek gyűjtenek Önre vonatkozó információkat vagy továbbítják azokat. A SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG semmilyen befolyással nincs harmadik felek weboldalaira, és nem nyújt semmilyen ajánlást vagy garanciát ezekre a weboldalakra vagy azok adatvédelmi gyakorlatára vonatkozóan. Ezért arra biztatjuk, hogy gondosan olvassa el és tekintse át minden olyan weboldal adatvédelmi irányelveit, amellyel kapcsolatba léphet, mielőtt engedélyezné a személyes adatainak gyűjtését, feldolgozását és felhasználását.

Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmáról. Az adatvédelmi nyilatkozatot módosítani fogjuk, mihelyt ezt szükségessé teszik az általunk végzett adatfeldolgozásban bekövetkezett változások. Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban vállalatok és szervezetek címét és kapcsolattartási információit tüntetjük fel, kérjük, vegye figyelembe, hogy a címek idővel változhatnak; ezért kérjük, ellenőrizze az adatokat a kapcsolatfelvétel előtt.

Verzió: 2023. július